Thống kê theo tổng

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 16/09/2021 94 1
91 13/09/2021 87 4
28 10/09/2021 82 7
82 16/09/2021 112 1
37 15/09/2021 93 2
73 12/09/2021 72 5
46 13/09/2021 103 4
64 14/09/2021 101 3
55 14/09/2021 95 3
00 16/09/2021 87 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;00;82;82;
1 47;65;74;
2 39;84;48;93;
3 94;30;30;
4 59;31;
5 23;32;32;
6 97;97;42;
7 07;43;43;
8 71;
9 63;