Thống kê theo tổng

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 15/01/2022 95 7
91 19/01/2022 84 3
28 20/01/2022 87 2
82 20/01/2022 109 2
37 13/01/2022 88 9
73 20/01/2022 80 2
46 21/01/2022 108 1
64 20/01/2022 99 2
55 16/01/2022 100 6
00 20/01/2022 83 2

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46;
1 01;10;92;
2 48;11;02;48;20;
3 12;03;30;
4 68;40;22;
5
6 51;06;
7 16;89;61;
8 08;71;
9 54;63;81;27;45;