Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 24/08/2020 - 22/11/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11/2020 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
18/11/2020 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
15/11/2020 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần
11/11/2020 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08/11/2020 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần
04/11/2020 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
01/11/2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
28/10/2020 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
25/10/2020 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21/10/2020 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần
18/10/2020 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14/10/2020 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
11/10/2020 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
07/10/2020 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
04/10/2020 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30/09/2020 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27/09/2020 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần
23/09/2020 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20/09/2020 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/09/2020 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
13/09/2020 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
09/09/2020 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
06/09/2020 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
02/09/2020 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
30/08/2020 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
26/08/2020 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 24/08/2020 - 22/11/2020

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11/2020 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
18/11/2020 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15/11/2020 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11/11/2020 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08/11/2020 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
04/11/2020 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
01/11/2020 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
28/10/2020 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25/10/2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần
21/10/2020 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
18/10/2020 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
14/10/2020 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/10/2020 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07/10/2020 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
04/10/2020 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
30/09/2020 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
27/09/2020 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
23/09/2020 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
20/09/2020 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16/09/2020 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
13/09/2020 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/09/2020 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
06/09/2020 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần
02/09/2020 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
30/08/2020 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
26/08/2020 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần