Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 13/02/2022 - 14/05/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/05/2022 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần
11/05/2022 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
07/05/2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/05/2022 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
30/04/2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27/04/2022 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
23/04/2022 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
20/04/2022 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
16/04/2022 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần
13/04/2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09/04/2022 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
06/04/2022 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
02/04/2022 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
30/03/2022 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26/03/2022 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23/03/2022 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
19/03/2022 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
16/03/2022 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
12/03/2022 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09/03/2022 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
05/03/2022 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
02/03/2022 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần
26/02/2022 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23/02/2022 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19/02/2022 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
16/02/2022 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 13/02/2022 - 14/05/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/05/2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
11/05/2022 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
07/05/2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần
04/05/2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30/04/2022 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
27/04/2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23/04/2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
20/04/2022 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
16/04/2022 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
13/04/2022 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
09/04/2022 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
06/04/2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/04/2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30/03/2022 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần
26/03/2022 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
23/03/2022 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19/03/2022 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
16/03/2022 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
12/03/2022 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/03/2022 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05/03/2022 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02/03/2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
26/02/2022 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
23/02/2022 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/02/2022 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần
16/02/2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần