Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 29/08/2020 - 27/11/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/11/2020 8 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
25/11/2020 10 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
24/11/2020 13 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
23/11/2020 10 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần
22/11/2020 10 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
21/11/2020 7 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần
20/11/2020 8 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
19/11/2020 10 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần
18/11/2020 10 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần
17/11/2020 7 lần 2 lần 8 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
16/11/2020 7 lần 1 lần 7 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
15/11/2020 10 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14/11/2020 9 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
13/11/2020 10 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
12/11/2020 8 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
11/11/2020 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 9 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
10/11/2020 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
09/11/2020 8 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08/11/2020 8 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07/11/2020 9 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần
06/11/2020 9 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần
05/11/2020 7 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần
04/11/2020 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
03/11/2020 8 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/11/2020 10 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
01/11/2020 9 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
31/10/2020 7 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
30/10/2020 8 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần
29/10/2020 8 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần
28/10/2020 11 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần
27/10/2020 8 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26/10/2020 10 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25/10/2020 9 lần 1 lần 0 lần 7 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
24/10/2020 8 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 7 lần 2 lần
23/10/2020 11 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần
22/10/2020 11 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21/10/2020 8 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
20/10/2020 8 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19/10/2020 10 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18/10/2020 9 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
17/10/2020 12 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
16/10/2020 12 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
15/10/2020 9 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
14/10/2020 10 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
13/10/2020 8 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12/10/2020 9 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
11/10/2020 10 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần
10/10/2020 15 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần
09/10/2020 11 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
08/10/2020 9 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần
07/10/2020 8 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06/10/2020 7 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
05/10/2020 7 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần
04/10/2020 9 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần
03/10/2020 8 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần
02/10/2020 11 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01/10/2020 8 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần
30/09/2020 9 lần 3 lần 4 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
29/09/2020 7 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần
28/09/2020 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần
27/09/2020 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
26/09/2020 7 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
25/09/2020 11 lần 6 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
24/09/2020 9 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 6 lần
23/09/2020 7 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22/09/2020 9 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần
21/09/2020 7 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20/09/2020 10 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
19/09/2020 8 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần
18/09/2020 8 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
17/09/2020 8 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
16/09/2020 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần
15/09/2020 9 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần
14/09/2020 8 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần
13/09/2020 10 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần
12/09/2020 9 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
11/09/2020 7 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
10/09/2020 15 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09/09/2020 8 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần
08/09/2020 8 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
07/09/2020 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
06/09/2020 8 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần
05/09/2020 9 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
04/09/2020 9 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần
03/09/2020 12 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 6 lần
02/09/2020 15 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
01/09/2020 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần
31/08/2020 16 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30/08/2020 15 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần
29/08/2020 16 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 29/08/2020 - 27/11/2020

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/11/2020 8 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 0 lần 5 lần 0 lần
25/11/2020 8 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
24/11/2020 9 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần
23/11/2020 8 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
22/11/2020 8 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
21/11/2020 8 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 8 lần 3 lần 3 lần
20/11/2020 9 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
19/11/2020 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần
18/11/2020 11 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần
17/11/2020 8 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
16/11/2020 11 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15/11/2020 12 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
14/11/2020 8 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
13/11/2020 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12/11/2020 10 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
11/11/2020 9 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
10/11/2020 9 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09/11/2020 9 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần
08/11/2020 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần
07/11/2020 9 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
06/11/2020 8 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/11/2020 10 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
04/11/2020 9 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần
03/11/2020 10 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/11/2020 9 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 7 lần
01/11/2020 7 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
31/10/2020 9 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30/10/2020 9 lần 7 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
29/10/2020 10 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
28/10/2020 9 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
27/10/2020 6 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26/10/2020 10 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25/10/2020 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần
24/10/2020 9 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
23/10/2020 9 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/10/2020 10 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
21/10/2020 10 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
20/10/2020 11 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
19/10/2020 9 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
18/10/2020 9 lần 2 lần 8 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/10/2020 11 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 5 lần
16/10/2020 10 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
15/10/2020 10 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14/10/2020 8 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13/10/2020 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
12/10/2020 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần
11/10/2020 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
10/10/2020 6 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
09/10/2020 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
08/10/2020 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 2 lần 2 lần 6 lần
07/10/2020 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06/10/2020 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
05/10/2020 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
04/10/2020 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 6 lần
03/10/2020 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
02/10/2020 5 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
01/10/2020 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
30/09/2020 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
29/09/2020 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
28/09/2020 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 8 lần 5 lần
27/09/2020 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
26/09/2020 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
25/09/2020 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần
24/09/2020 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
23/09/2020 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
22/09/2020 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 4 lần 2 lần
21/09/2020 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần
20/09/2020 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 2 lần
19/09/2020 0 lần 2 lần 4 lần 7 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần
18/09/2020 6 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17/09/2020 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần
16/09/2020 3 lần 5 lần 5 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15/09/2020 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần
14/09/2020 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 6 lần
13/09/2020 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12/09/2020 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11/09/2020 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần
10/09/2020 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
09/09/2020 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
08/09/2020 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
07/09/2020 0 lần 5 lần 4 lần 6 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
06/09/2020 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần
05/09/2020 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
04/09/2020 4 lần 6 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03/09/2020 7 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần
02/09/2020 9 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần
01/09/2020 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần
31/08/2020 9 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30/08/2020 10 lần 6 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
29/08/2020 11 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần