Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 19/06/2021 - 17/09/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16/09/2021 8 lần 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
15/09/2021 8 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14/09/2021 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
13/09/2021 9 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
12/09/2021 9 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần
11/09/2021 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
10/09/2021 8 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần
09/09/2021 7 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
08/09/2021 9 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
07/09/2021 12 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần
06/09/2021 9 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần
05/09/2021 9 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
04/09/2021 7 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
03/09/2021 8 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần
02/09/2021 8 lần 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/09/2021 12 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31/08/2021 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
30/08/2021 7 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần
29/08/2021 8 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
28/08/2021 8 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần
27/08/2021 9 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
26/08/2021 7 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
25/08/2021 8 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
24/08/2021 8 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23/08/2021 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
22/08/2021 9 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21/08/2021 8 lần 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20/08/2021 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
19/08/2021 13 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
18/08/2021 10 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
17/08/2021 12 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/08/2021 9 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần
15/08/2021 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 7 lần
14/08/2021 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần
13/08/2021 9 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
12/08/2021 10 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11/08/2021 10 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
10/08/2021 10 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
09/08/2021 6 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
08/08/2021 10 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
07/08/2021 9 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
06/08/2021 8 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
05/08/2021 10 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
04/08/2021 7 lần 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần
03/08/2021 10 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
02/08/2021 10 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần
01/08/2021 10 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
31/07/2021 7 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần
30/07/2021 7 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần
29/07/2021 9 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
28/07/2021 6 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27/07/2021 10 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần
26/07/2021 8 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
25/07/2021 10 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
24/07/2021 9 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
23/07/2021 9 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
22/07/2021 8 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
21/07/2021 9 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần
20/07/2021 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
19/07/2021 8 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18/07/2021 12 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
17/07/2021 7 lần 3 lần 0 lần 4 lần 10 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16/07/2021 8 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
15/07/2021 11 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14/07/2021 7 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
13/07/2021 9 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần
12/07/2021 9 lần 0 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
11/07/2021 10 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/07/2021 12 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
09/07/2021 11 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần
08/07/2021 8 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 8 lần 2 lần 3 lần
07/07/2021 10 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06/07/2021 8 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/07/2021 8 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
04/07/2021 6 lần 6 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
03/07/2021 8 lần 1 lần 0 lần 2 lần 12 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần
02/07/2021 7 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần
01/07/2021 7 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
30/06/2021 11 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
29/06/2021 9 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
28/06/2021 6 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/06/2021 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
26/06/2021 9 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25/06/2021 9 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
24/06/2021 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23/06/2021 7 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần
22/06/2021 10 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
21/06/2021 9 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
20/06/2021 10 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
19/06/2021 6 lần 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 19/06/2021 - 17/09/2021

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16/09/2021 9 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
15/09/2021 10 lần 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14/09/2021 11 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
13/09/2021 8 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
12/09/2021 9 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
11/09/2021 8 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
10/09/2021 7 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần
09/09/2021 9 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08/09/2021 7 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần
07/09/2021 10 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 8 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
06/09/2021 9 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/09/2021 10 lần 8 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
04/09/2021 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
03/09/2021 9 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/09/2021 9 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01/09/2021 10 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31/08/2021 13 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
30/08/2021 6 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần
29/08/2021 10 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
28/08/2021 9 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
27/08/2021 10 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
26/08/2021 10 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
25/08/2021 11 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
24/08/2021 10 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
23/08/2021 10 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần
22/08/2021 10 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/08/2021 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20/08/2021 10 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần
19/08/2021 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 2 lần
18/08/2021 9 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
17/08/2021 7 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
16/08/2021 10 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15/08/2021 9 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14/08/2021 10 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
13/08/2021 9 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
12/08/2021 9 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
11/08/2021 8 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
10/08/2021 9 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
09/08/2021 9 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần
08/08/2021 9 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
07/08/2021 11 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần
06/08/2021 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/08/2021 6 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
04/08/2021 8 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần
03/08/2021 9 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
02/08/2021 9 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01/08/2021 11 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
31/07/2021 8 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần
30/07/2021 8 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
29/07/2021 8 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28/07/2021 6 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần
27/07/2021 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần
26/07/2021 10 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/07/2021 8 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/07/2021 8 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23/07/2021 8 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
22/07/2021 12 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21/07/2021 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
20/07/2021 9 lần 4 lần 8 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
19/07/2021 8 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần
18/07/2021 8 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/07/2021 10 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
16/07/2021 10 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15/07/2021 9 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
14/07/2021 10 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
13/07/2021 8 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12/07/2021 7 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
11/07/2021 8 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
10/07/2021 10 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/07/2021 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần
08/07/2021 8 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/07/2021 8 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
06/07/2021 8 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
05/07/2021 8 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần
04/07/2021 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
03/07/2021 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
02/07/2021 12 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
01/07/2021 12 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
30/06/2021 8 lần 3 lần 9 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
29/06/2021 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 5 lần
28/06/2021 10 lần 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
27/06/2021 12 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
26/06/2021 10 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần
25/06/2021 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 9 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
24/06/2021 7 lần 0 lần 7 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
23/06/2021 9 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần
22/06/2021 10 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần
21/06/2021 11 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
20/06/2021 10 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
19/06/2021 12 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần