Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 27/02/2022 - 28/05/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27/05/2022 10 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
26/05/2022 6 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
25/05/2022 9 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
24/05/2022 8 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
23/05/2022 8 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
22/05/2022 9 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
21/05/2022 8 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
20/05/2022 8 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần
19/05/2022 10 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
18/05/2022 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
17/05/2022 9 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
16/05/2022 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15/05/2022 8 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14/05/2022 10 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
13/05/2022 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/05/2022 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần
11/05/2022 10 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10/05/2022 14 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09/05/2022 9 lần 3 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08/05/2022 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
07/05/2022 9 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/05/2022 7 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần
05/05/2022 9 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/05/2022 8 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
03/05/2022 8 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần
02/05/2022 8 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
01/05/2022 10 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30/04/2022 10 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29/04/2022 10 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
28/04/2022 15 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
27/04/2022 9 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26/04/2022 10 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
25/04/2022 8 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần
24/04/2022 10 lần 3 lần 1 lần 0 lần 8 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
23/04/2022 7 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
22/04/2022 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 9 lần 1 lần 2 lần 5 lần
21/04/2022 10 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần
20/04/2022 8 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
19/04/2022 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần
18/04/2022 8 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần
17/04/2022 9 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần
16/04/2022 8 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần
15/04/2022 8 lần 1 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
14/04/2022 9 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/04/2022 6 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12/04/2022 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
11/04/2022 10 lần 5 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
10/04/2022 11 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
09/04/2022 7 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần
08/04/2022 7 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần
07/04/2022 9 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
06/04/2022 9 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
05/04/2022 9 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
04/04/2022 11 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần
03/04/2022 7 lần 1 lần 4 lần 0 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
02/04/2022 10 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần
01/04/2022 15 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
31/03/2022 8 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
30/03/2022 7 lần 9 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
29/03/2022 9 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
28/03/2022 7 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
27/03/2022 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 3 lần
26/03/2022 7 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần
25/03/2022 7 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
24/03/2022 8 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
23/03/2022 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần
22/03/2022 8 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/03/2022 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần
20/03/2022 10 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19/03/2022 7 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần
18/03/2022 11 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần
17/03/2022 10 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16/03/2022 12 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
15/03/2022 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
14/03/2022 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
13/03/2022 11 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
12/03/2022 7 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
11/03/2022 8 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần
10/03/2022 10 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
09/03/2022 7 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
08/03/2022 8 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
07/03/2022 7 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06/03/2022 8 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/03/2022 9 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
04/03/2022 9 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
03/03/2022 12 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/03/2022 9 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/03/2022 10 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
28/02/2022 9 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
27/02/2022 7 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 27/02/2022 - 28/05/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27/05/2022 8 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26/05/2022 11 lần 2 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần
25/05/2022 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 7 lần
24/05/2022 7 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần
23/05/2022 8 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
22/05/2022 6 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
21/05/2022 11 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần
20/05/2022 7 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 7 lần 4 lần
19/05/2022 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18/05/2022 11 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
17/05/2022 9 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần
16/05/2022 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
15/05/2022 7 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
14/05/2022 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13/05/2022 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12/05/2022 9 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
11/05/2022 8 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10/05/2022 9 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
09/05/2022 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần
08/05/2022 8 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
07/05/2022 11 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06/05/2022 9 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
05/05/2022 8 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
04/05/2022 7 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
03/05/2022 9 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
02/05/2022 8 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần
01/05/2022 10 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần
30/04/2022 10 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
29/04/2022 8 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
28/04/2022 11 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
27/04/2022 10 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần
26/04/2022 9 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần
25/04/2022 8 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
24/04/2022 10 lần 6 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23/04/2022 9 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần
22/04/2022 8 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
21/04/2022 8 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
20/04/2022 9 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19/04/2022 8 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
18/04/2022 9 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 0 lần
17/04/2022 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần
16/04/2022 11 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
15/04/2022 9 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
14/04/2022 11 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần
13/04/2022 8 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12/04/2022 11 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 2 lần
11/04/2022 11 lần 8 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
10/04/2022 7 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
09/04/2022 12 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần
08/04/2022 8 lần 3 lần 8 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
07/04/2022 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
06/04/2022 9 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần
05/04/2022 7 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
04/04/2022 8 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/04/2022 14 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
02/04/2022 8 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
01/04/2022 11 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
31/03/2022 10 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 6 lần
30/03/2022 9 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
29/03/2022 9 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
28/03/2022 9 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
27/03/2022 10 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
26/03/2022 8 lần 2 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần
25/03/2022 10 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần
24/03/2022 7 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần
23/03/2022 9 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần
22/03/2022 9 lần 5 lần 4 lần 7 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
21/03/2022 9 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần
20/03/2022 12 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
19/03/2022 9 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18/03/2022 9 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/03/2022 8 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
16/03/2022 9 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
15/03/2022 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
14/03/2022 7 lần 6 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
13/03/2022 14 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/03/2022 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 8 lần 4 lần
11/03/2022 8 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
10/03/2022 10 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần
09/03/2022 9 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
08/03/2022 9 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần
07/03/2022 9 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
06/03/2022 8 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05/03/2022 10 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
04/03/2022 7 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
03/03/2022 10 lần 1 lần 6 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/03/2022 9 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
01/03/2022 7 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
28/02/2022 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần
27/02/2022 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần